Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere transactie en behandeling tussen Libeauty en de cliënt waarop Libeauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover voor deze voorwaarden door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk geen afwijking is vastgelegd.

Verrichte inspanningen
De behandelingen bij Libeauty worden naar beste inzicht en in overeenkomst met de eisen van een goed vakmanschap en op basis van de op dat moment bekende niveau van wetenschap uitgevoerd. Libeauty verplicht zich tot en voor zover het redelijker wijs mogelijk is, de cliënt te informeren over de financiële consequenties van de te uitvoeren behandelingen en/ of aanvullingen hierop.

Afspraken
De cliënt dient bij verhindering van een afspraak dit zo snel mogelijk kenbaar te maken, echter uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak. Het verzetten of annuleren van een afspraak wordt alleen geaccepteerd indien dit telefonisch is doorgegeven via de hiervoor bekende telefoonnummers. Indien deze verplichting door de cliënt niet of niet tijdig wordt nagekomen heeft Libeauty het recht om het gehele bedrag voor de afgesproken transactie in rekening te brengen. Bij het te laat verschijnen van de cliënt met meer dan vijf minuten en minder dan vijftien minuten mag Libeauty de behandeling inkorten met de tijd evenredig aan de vertragende starttijd. Het te berekenen bedrag voor deze transactie zal ongewijzigd blijven. Bij het te laat verschijnen van de cliënt met meer dan vijftien minuten mag Libeauty de behandeling annuleren en het bedrag voor deze transactie in rekening brengen.

Betaling
Libeauty vermeldt alle prijzend mondeling en/of per folder in de schoonheidssalon. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen onder voorbehoud. Aanbiedingen vermeld in advertenties en op de website zijn geldig als de aangegeven looptijd en / of zolang de voorraad strekt. Indien er additionele voorwaarden voor deze aanbiedingen van kracht zijn, zullen deze worden vermeld. De cliënt dient voor het verlaten van Libeauty de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. De cliënt dient, voorafgaand aan ontvangen goederen per post te betalen.

Persoonsgegevens & privacy
Voorafgaande aan de eerste transactie zullen persoonlijke gegevens aan de cliënt worden gevraagd. De cliënt mag aannemen dat er alleen gegevens gevraagd worden die voor het voeren van een bedrijfsadministratie en het uitvoeren van behandelingen noodzakelijk zijn. Deze persoonlijke gegevens worden vastgelegd in een daarvoor geautomatiseerd systeem. Libeauty handelt volgens de richtlijnen opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens bij het werken met de persoonlijke gegevens van de cliënt. Libeauty zal deze persoonlijke gegevens van de cliënt niet verstrekken aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

Geheimhouding
Libeauty verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van de cliënt ontstaan tijdens transacties in de salon. Informatie wordt als vertrouwelijk behandelt indien dit door de cliënt is medegedeeld of als de informatie van dien aard is dat deze als vertrouwelijk kan worden aangenomen. Op grond van wettelijke bepalingen of gerechtelijke uitspraken kan deze geheimhoudingsplicht komen te vervallen. Indien deze wettelijke of gerechtelijke bepaling van kracht is zal indien gevraagd de vertrouwelijke informatie aan de daarvoor vermelde instantie worden verstrekt.

Aansprakelijkheid
Libeauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook ontstaan doordat de uitvoerende behandelaar (ster) gehandeld heeft aan de hand van onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt. Relevante informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding e.d. dient voorafgaande aan een transactie bij de schoonheidssalon en daarmee ook bij de behandelaar (ster) gemeld te worden. Libeauty is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de cliënt.

Garantie
Libeauty staat garant voor de kwaliteit van de geleverde producten en geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Mits de producten ongeopend en in de originele verpakking geretourneerd worden.
Indien het geleverd product een allergische reactie geeft op de huid van de cliënt is er reden tot retourneren van het product. Deze garantie vervalt indien:
1. De cliënt andere producten gebruikt dan geadviseerd door de behandelaar (ster).
2. De cliënt de adviezen voor de thuisverzorging zoals besproken of geschreven in de adviesfolder niet opvolgt.
3. De cliënt het advies niet opvolgt om binnen vijf werkdagen medische hulp te zoeken.
4. De cliënt het product niet volgens de handleiding gebruikt.
Indien de cliënt niet tevreden is over het geleverde product, geld er geen geld retour garantie. Indien er een geval van ontevredenheid optreed onder de vermelde voorwaarden kan het geleverd product geruild worden voor een ander product, echt binnen één week (7 dagen).

Beschadiging & diefstal
Libeauty heeft het recht om in het geval van beschadigingen toegebracht door de cliënt aan de inrichting, apparatuur of producten van de salon een schadevergoeding te eisen van de cliënt. In geval van diefstal is Libeauty genoodzaakt dit te melden bij de politie.

Klachten
In het geval van een klacht over een transactie moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden aan de eigenaar van de salon en de behandelaar (ster). Er zal direct een oplossing voor uw klacht gezocht worden. Indien de cliënt niet tevreden is met de geboden oplossing moet de cliënt dit zo spoedig mogelijk echter binnen één week (7 dagen) schriftelijk melden bij de eigenaar van de salon. De eigenaar van de salon moet binnen één week antwoord geven. Indien de klacht op basis van feiten gegrond is, zal de schoonheidssalon de transactie opnieuw verrichten. Indien de schoonheidssalon en cliënt niet tot overeenkomst kunnen komen wordt het geschil voorgelegd aan de geschillencommissie van de brancheorganisatie schoonheidsverzorging te noemen de ANBOS. De uitspraak van deze geschillencommissie is voor beide partijen bindend.

Behoorlijk gedrag
De cliënt dient zich in de salon volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien na herhaaldelijke waarschuwingen de cliënt onbehoorlijk gedrag blijft vertonen , kan de salon de cliënt de toegang tot de schoonheidssalon weigeren. Indien het onbehoorlijk gedrag van dien aard is dat het verstoot tegen de wettelijke normen is Libeauty genoodzaakt dit te melden bij de politie.

Recht
Op elke overeenkomst tussen Libeauty en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die geldig is ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Libeauty is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van teksten door bezoekers op internet (facebook, marktplaats en sites) en kan de aansprakelijkheid hiervoor niet accepteren. Deze teksten zijn persoonlijke meningen van bezoekers en vertegenwoordigen op geen enkele manier de denk of handelswijze van Libeauty. Het plaatsen van auteursrechtelijk beschermt materiaal door bezoekers blijven de verantwoordelijkheid van de bezoekers.
Hiervoor kan Libeauty niet verantwoordelijk worden gehouden.

Libeauty heeft links met andere websites, is echter niet aansprakelijk voor het handelen of de inhoud van deze websites.
Libeauty vervaardigd en verspreid haar informatie met de uiterste zorgvuldigheid, echter kan de juistheid of volledigheid niet altijd garanderen. Libeauty is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, ontstaan op welke manier dan ook door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie aangeboden op deze websites.

Reacties geplaatst om betrokken personen of bedrijven negatief af te schilderen worden zonder te communiceren verwijderd.